Cymunedau

Sgwter reidiwr

Sgwter reidiwr pob tirwedd yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol   Gan ddefnyddio’r Reidiwr Pob Tirwedd, gallwch gael mynediad at Fynydd Illtud, un o leoliadau gorau Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sydd wedi ei leoli gerllaw Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol.  Mae’r Reidiwr Pob Tirwedd yn sgwter sydd wedi ei gynllunio’n arbennig…

Fenter Ieuenctid

Rydym wrth ein bodd eich gwahodd i gymryd rhan mewn dwy fenter ieuenctid. Ein cynllun wardeiniaid ifanc a phwyllgor ieuenctid sydd wedi eu hanelu at bobl ifanc 15-18 oed. Wardeiniaid Ifanc Mae Cynllun Wardeiniaid Ifanc Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn rhaglen newydd, gyffrous ac anturus ar gyfer pobl ifanc 15-18…

Cyhoeddi Rhestr Fer Awdur Preswyl Bannau’r Dyfodol

Rydym yn falch o gyhoeddi'r rhestr fer ar gyfer Awdur Preswyl Bannau’r Dyfodol 2022-2023. Derbyniwyd dros 130 cais ac roedd y beirniaid yn hapus iawn gyda safon yr ymgeiswyr. Mae’r rhaglen awdur preswyl yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Coleg y Mynydd Du a…

Arolwg: Rhwystrau rhag mynediad i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Helpwch ni i'w gwneud yn haws i bawb fwynhau'r Parc Cenedlaethol drwy gwblhau'r arolwg hwn. Byddai’n hynod ddefnyddiol pe byddech chi a / neu aelodau o'ch grŵp cymunedol yn cwblhau arolwg byr hwn,  Mae’n cymryd tua 5 munud.  Byddai hynny’n ein helpu ni i ddod i ddeall yn well: a)…

Deall Buddion Iechyd A Lles Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae mynediad at yr awyr agored wastad wedi cael ei ystyried yn bwysig, ac yn rhan unigryw o hunaniaeth cymunedau cymoedd de Cymru. Mae'r adroddiad hwn o ymchwil gyda chymuned o breswylwyr ym Merthyr yn adlewyrchu ar sut mae pobl yn gwerthfawrogi'r Parc at ddibenion lles, a'u profiadau o gael…

Law yn Llaw er Budd Iechyd a Lles

Datganiad Sefyllfa a Gweithredoedd Blaenoriaeth. Mae'r Parciau Cenedlaethol yn Asedau dros Iechyd a Lles ar gyfer pobl Cymru, a thu hwnt. Datganiad Sefyllfa

Prosiectau Presennol

Y Gronfa Datblygu Cynaliadwy

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cael £250,000 gan Lywodraeth Cynulliad Cymru bob blwyddyn i roi cymorth ariannol ac ymarferol ar gyfer prosiectau ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog!

Cynaliadwyedd

Rydym yn hybu cynaliadwyedd ac egwyddorion datblygu cynaliadwy yn ein gwaith drwyddo draw. Mae grantiau ar gael gan y Gronfa Datblygu Cynaliadwy i helpu gyda Phrosiectau. Credwn fod cynaliadwyedd yn golygu datblygu sy’n bodloni anghenion y presennol heb fygwth gallu cenedlaethau’r dyfodol i fodloni eu hanghenion eu hunain. Ein nod yw creu…

Cylchlythyr Cymunedol

I gael y newyddion, y wybodaeth a manylion y prosiectau diweddaraf, lawrlwythwch un o'r cylchlythyrau cymunedol isod. Diweddariad Cymunedol Gwanwyn 2021 Diweddariad Cymunedol Hydref 2020 Diweddariad Cymunedol Gwanwyn 2020 Diweddariad Cymunedol Hydref 2019 Diweddariad Cymunedol Gwanwyn 2019 Diweddariad Cymunedol Hydref 2018 Diweddariad Cymunedol Gwanwyn 2018 Diweddariad Cymunedol Hydref 2017 Diweddariad…

Help i Gymunedau

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cyflogi tîm Cymunedol a Chynaliadwyedd bach sy'n gallu helpu grwpiau yn ardal y Parc Cenedlaethol i gynnal arolygon ac arfarniadau, datblygu prosiectau cynaliadwy a sicrhau cyllid.

Ynni Adnewyddadwy

Gall unrhyw un sy’n byw ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sydd â diddordeb mewn cynyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau a gosod ynni adnewyddadwy ar raddfa fach gysylltu â grenville.ham@breconbeacons.org

Gwybodaeth i Fusnesau Twristiaeth

Bob blwyddyn mae tua 4.5 miliwn o bobl yn ymweld â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gan dreulio 5.4 miliwn o ddiwrnodau a gwario £278 miliwn (ffigurau 2018). Mae'r busnesau twristiaeth niferus yn y Parc Cenedlaethol yn ogystal â'r cymunedau sy'n dibynnu ar yr incwm hwn yn cael budd sylweddol o'r…

Gwybodaeth i Breswylwyr

Er mwyn eich helpu i fwynhau eich Parc Cenedlaethol chi’n fwy, rydym wedi rhestru rhai o’r gwasanaethau a gweithgareddau sydd ar gael i chi gan gynnwys -