Ceisiadau a Chanllawiau

Asesu Arolwg Ystlumod ar gyfer Ceisiadau gan Berchnogion Tai

Gweler isod restr wirio er mwyn asesu a yw cais cynllunio gan berchenog tŷ yn debygol o fod angen arolwg ystlumod. Os oes angen arolwg ystlumod, dylai gael ei gyflwyno fel rhan o'r cais cynllunio. Rhestr wirio arolwg ystlumod (Awst 2014)

Blaenoriaethu Ceisiadau Cynllunio ar gyfer Prosiectau Ffilmio ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn croesawu prosiectau ffilmio yn y Parc Cenedlaethol. Fodd bynnag, mae'n bwysig i gwmnïau sydd am ffilmio o fewn ffiniau'r Parc gysylltu â'r Awdurdod mewn da bryd er mwyn sefydlu beth sy'n debygol o fod yn addas yn y Parc Cenedlaethol. Wedyn, gall yr…

Codi tâl am Gyngor Cynllunio cyn Gwneud Cais

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn nifer fawr o ymholiadau cynllunio a allai arwain at oedi cyn rhoi ymateb i chi o fewn yr amserlen a ddyfynnir ar y daflen gyngor. Ein Hymrwymiad i’r Gwasanaeth Byddwn yn ymgysylltu’n weithredol â’n cwsmeriaid er mwyn darparu cyngor cyn ymgeisio o safon…

Ceisiadau Ar-lein

Gallwch weld Ceisiadau Ar-lein drwy ein Gwasanaeth Mynediad Cyhoeddus. Gallwch wneud y canlynol drwy'r gwasanaeth hwn: Gweld ceisiadau presennol a'r dogfennau ategol Gwneud sylwadau ar geisiadau presennol Cadw y ceisiadau rydych chi wedi chwilio amdanynt ac anfon hysbysiadau e-bost Tracio cynnydd ceisiadau presennol Cyflwyno Ceisiadau Ar-lein drwy'r Porth Cynllunio (gallwch gyflwyno hyn…

Ceisiadau

Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys cyngor ar wneud cais cynllunio, dolenni i wasanaethau ar-lein a ffurflenni cais y gallwch eu hargraffu. Yma, cewch fanylion ceisiadau cynllunio a phenderfyniadau diweddar, yn ogystal â gwybodaeth ynghylch y Pwyllgor Cynllunio, Mynediad a Hawliau Tramwy. Defnyddiwch y dewislenni llywio i weld mwy o wybodaeth…

Hawliau Datblygu a Ganiateir - Deiliaid Tai

This area offers simple advice relating to householder and other development. Here you'll find information about what you should do before applying in order to make the process as quick and easy as possible.

Nodiadau cyngor cynllunio

Dyma'r nodiadau cyngor a ysgrifennwyd gan yr Awdurdod i geisio'ch helpu i ddeall y broses gynllunio'n well. PAN1 - Gwneud cais cynllunio - trosolwg o'r broses o wneud cais cynllunio PAN2 - Ffioedd ar gyfer ceisiadau cynllunio a hysbysebion Manylion am faint ddylech chi ei dalu am eich cais PAN4 -…

Apeliadau Cynllunio

Mae gan ymgeiswyr hawl statudol i apelio i Gynulliad Cymru os yw eu cais yn cael ei wrthod, neu os yw’r Awdurdod wedi methu â gwneud penderfyniad o fewn y cyfnod statudol. Yn ogystal, gall unrhyw unigolyn sydd wedi cael Hysbysiad Gorfodi apelio. Arolygydd a benodir gan yr Penderfyniadau Cynllunio…

Gofynion Dilysu

Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu)(Cymru) 2012 (OS 2012 Rhif 801) a gyflwynwyd ar 30 Ebrill 2012 yn ei gwneud yn ofynnol bod ceisiadau'n cael eu cyflwyno ar ffurflen safonol. Gallwch gael copi ohoni o'n swyddfeydd neu drwy'r porth cynllunio www.planningportal.co.uk Isod gwelir dolen i’n Gofynion Dilysu a…

Rhestri Wythnosol

Y Rhestri Wythnosol o geisiadau cynllunio

Arweiniad Cyffredinol

Cyngor ac Arweiniad Defnyddiol