Asesu Arolwg Ystlumod ar gyfer Ceisiadau gan Berchnogion Tai

Gweler isod restr wirio er mwyn asesu a yw cais cynllunio gan berchenog tŷ yn debygol o fod angen arolwg ystlumod. Os oes angen arolwg ystlumod, dylai gael ei gyflwyno fel rhan o’r cais cynllunio.

Rhestr wirio arolwg ystlumod (Awst 2014)