Riportio problemau

Defnyddiwch y ffurflenni canlynol i riportio problem:

Gyrru anghyfreithlon oddi ar y ffordd

Cwyn gorfodi cynllunio

Mynediad a Hawliau Tramwy

Oherwydd y pandemig Coronafeirws rydym wedi addasu ein dull o gynnal y rhwydwaith hawliau tramwy i sicrhau ein bod yn diogelu ein gweithlu ac yn lleihau lledaeniad y firws. Nid yw’r gofynion i bellhau cymdeithasol wedi effeithio’n sylweddol ar ein rhaglenni gwaith diolch i ymrwymiad ein tîm i ddod o hyd i atebion ac addasu i ffyrdd newydd o weithio.
Fodd bynnag, mae’r rhwydwaith hawliau tramwy wedi gweld cynnydd sylweddol mewn defnydd yn ystod yr argyfwng ac mae nifer yr ymholiadau wedi cynyddu’n ddramatig. O ganlyniad, mae’n debygol y bydd peth oedi cyn ymchwilio, asesu ac ymateb i adroddiadau. Bydd adroddiadau gwaith brys sy’n gysylltiedig â diogelwch yn cael eu blaenoriaethu uwchlaw eraill er mwyn i ni allu canolbwyntio ar gadw’r rhwydwaith yn ddiogel.

Ymddygiad gwrthgymdeithasol:

Cwyno am yr Awdurdod

Os yw eich cwyn yn ymwneud â phroblem wahanol i’r rhai sydd uchod, mae’n debyg ei fod yn berthnasol i’ch awdurdod lleol, cyngor sir neu wasanaeth cyhoeddus arall.