Y Gwasanaeth Gorfodi Cynllunio

Siarter Gorfodi Cynllunio ac Arweiniad Polisi’r Llywodraeth

Dylid darllen y siarter hon mewn cysylltiad â Pholisi Llywodraeth Cymru fel y’i nodir yn adran 3.6 o Bolisi Cynllunio Cymru a’r canllawiau polisi cenedlaethol yn Adran 14 ac Atodiad Adran 14 o’r Canllaw Rheoli Datblygiad a Chylchlythyr 24/97 (Gorfodi rheolaeth gynllunio: darpariaethau deddfwriaethol a gofynion gweithdrefnol), a fydd yn…

Ffurflen Gwyno ynghylch Gorfodi

[vfb id=27] Lawrlwythiad Ffurflen Anfon y ffurflen i  Gorfodi - enforcement@beacons-npa.gov.uk Datganiad preifatrwydd Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi ymrwymo i sicrhau bod data personol yn cael ei gasglu a’i ddefnyddio mewn modd cyfrifol wrth iddo gyflawni ei fusnes, dan ofynion Deddf Diogelu Data 1998 a Rheoliad Diogelu Data…

Beth yw torri rheolaeth gynllunio?

Mae dwy prif ffordd o dorri rheolaeth gynllunio: Gwaith adeiladu, gweithgareddau peirianneg, neu newidiadau mewn defnydd o dir neu adeiladau a wneir heb y caniatâd cynllunio angenrheidiol. Serch hynny, nid oes rhaid cael caniatâd cynllunio ar gyfer pob math o waith adeiladu/peirianneg neu newidiadau mewn defnydd. Naill ai ystyrir nad yw…

Beth yw Gorfodi?

Ac yntau'n Awdurdod Cynllunio ar gyfer ardal y Parc, mae dyletswydd ar Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i ymchwilio i honiadau am dorri rheolaeth gynllunio. Y Gwasanaeth Gorfodi Cynllunio sy'n mynd i'r afael â'r gwaith ymchwilio hwn. Er bod gwneud gwaith heb awdurdod ar adeilad rhestredig neu goeden warchodedig yn…

Sut i gysylltu â’r Tîm Gorfodi Cynllunio

Os ydych chi’n dymuno cysylltu â Thîm Gorfodi’r Gwasanaethau Cynllunio, gallwch wneud hynny gan ddefnyddio unrhyw un o’r dulliau isod: Ffôn:             (01874) 620431 E-bost:           enforcement@beacons-npa.gov.uk Trwy lythyr: Gorfodi Gwasanaethau Cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Plas y Ffynnon Ffordd Cambrian Aberhonddu LD3 7HP   Ein nod yw cynnig gwasanaeth gorfodi…

Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd yr Awdurdod yn: Cydnabod cwynion cyn pen 5 diwrnod gwaith o’r gŵyn yn dod i law. Asesu a yw’r gŵyn a’r dystiolaeth ategol yn gyfystyr â datblygiad heb awdurdod (wedi’i ddiffinio o dan Adran 55 y Ddeddf) a bod angen ymchwiliad. Os nad oes digon o dystiolaeth i ategu’r…

Cydymffurfio â Hysbysiadau Gorfodi

Mae peidio â chydymffurfio â gofynion hysbysiad gorfodi yn drosedd ac, os bydd angen, gellir cymryd camau cyfreithiol i sicrhau cydymffurfiad â’r hysbysiad gorfodi.  Gall y sawl sy’n cael hysbysiad gorfodi gael ei erlyn mewn Llys Ynadon a chael ei ddirwyo a’i orfodi i dalu costau. Gellir dwyn mwy nag…