Nodiadau cyngor cynllunio

Dyma’r nodiadau cyngor a ysgrifennwyd gan yr Awdurdod i geisio’ch helpu i ddeall y broses gynllunio’n well.

PAN1 – Gwneud cais cynllunio – trosolwg o’r broses o wneud cais cynllunio

PAN2 – Ffioedd ar gyfer ceisiadau cynllunio a hysbysebion
Manylion am faint ddylech chi ei dalu am eich cais

PAN4 – Ceisiadau Cynllunio – sut i roi sylwadau – cefnogi neu wrthwynebu ceisiadau sydd ar y gweill

PAN5 – Hysbysebion ac Arwyddion – mae angen caniatâd ar gyfer gosod unrhyw hysbysebion ac arwyddion

PAN6 – Canolfannau Cynghori/Cymorthfeydd Cynllunio – cyngor i’r cyhoedd ar faterion cynllunio

PAN7 – Coedydd a Chloddiau – Sut i wneud cais i dynnu clawdd neu weithio ar goed mewn ardal gadwraeth neu o dan orchymyn cadw coed.

PAN8 – Gorfodi rheoliadau cynllunio – canllawiau sy’n egluro beth gall yr Awdurdod ei wneud a’r amserlen os ydych chi wedi torri rheoliadau cynllunio neu reoliadau adeilad rhestredig.

PAN9 – Cynlluniau Lleoliad – canllawiau ar ddarparu cynlluniau lleoliad

PAN10 – Adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth – sut i restru adeilad a gwneud gwaith ar adeilad rhestredig.

PAN11 – Datganiadau Dylunio a Mynediad – rhaid i chi gyflwyno datganiad dylunio a mynediad i gefnogi eich cais.

PAN13 – Apeliadau Cynllunio – os ydych chi’n ystyried apelio, gwneud sylw ar apêl neu ymchwilio i hanes cynllunio adeilad penodol.

PAN14 – Dysglau Lloeren – nodyn ar gyfer deiliaid tŷ sydd angen gwybod a oes angen caniatâd cynllunio arnynt i osod dysglau lloeren ar eu cartref. Nid yw’r cyngor yn berthnasol i adeiladau di-breswyl, fflatiau na maisonettes.

PAN15 – Tanciau Septig – Canllawiau ar brofion trylifo a chyfrifo suddfannau dŵr

Nodiadau Cyfarwyddyd ar Garthffosiaeth oddi ar y Prif Gyflenwad

Ffurflen Carthffosiaeth oddi ar y Prif Gyflenwad

PAN16 – Gwneud Cais am Dystysgrif Cyfreithlondeb Defnydd neu Ddatblygiad Arfaethedig – os oes rhaid i chi gael penderfyniad ffurfiol gan yr Awdurdod yn nodi a oes angen caniatâd cynllunio arnoch

PAN17 – Ystlumod, Adeiladau a Datblygu – mae ystlumod yn cael eu gwarchod gan y gyfraith a rhaid i chi eu diogelu yn eich datblygiad

PAN18 – Tylluanod gwyn a datblygu – mae tylluanod gwyn yn cael eu gwarchod gan y gyfraith a rhaid i chi eu diogelu yn eich datblygiad

PAN19 – Gwybodaeth Gyffredinol am Gynllunio – er mwyn nodi unrhyw gyfyngiadau cynllunio cyffredinol sy’n berthnasol i’ch safle

PAN20 – Systemau Microgynhyrchu Domestig – nodyn ar gyfer deiliaid tŷ sydd angen gwybod a oes angen caniatâd cynllunio arnynt i osod cyfarpar microgynhyrchu domestig yn eu cartref.

PAN22 – Micro Gynhyrchu Annomestig – nodyn yn ymwneud ag offer micro gynhyrchu ar adeiladau sydd heb fod yn dŷ annedd neu’n floc o fflatiau.

PAN23 – Datblygu a ganiateir yn y cartref – nodyn yn ymwneud â hawliau a ganiateir yn y cartref.

PAN 24 – Hysbysiadau Amaethyddol neu Goedwigaeth – mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 yn caniatáu i fathau penodol o ddatblygiad amaethyddol a choedwigaeth gael eu gwneud heb yr angen am ganiatâd cynllunio llawn, gan ddefnyddio’r hawliau datblygu a ganiateir a nodir yn Rhan 6 a 7 y Gorchymyn Gweithdrefn Datblygu Cyffredinol.

Polisi Cynllunio Cymru

Cyngor ar Ynni Adnewyddadwy

Nodyn cyfarwyddyd yn ymwneud â cheisiadau a pholisïau’r Cynllun Datblygu Unedol ar gyfer ynni adnewyddadwy

Trydan Ffotofoltäig (PV)

Pympiau Gwres (Daear/Dŵr/Aer)

Systemau Gwresogi gyda Thanwydd Coed

Tyrbinau Gwynt Bach

Ynni Dŵr sy’n Disgyn o Uchder

Ynni Dŵr sydd ddim yn Disgyn o Uchder

Gwresogi Dŵr drwy ddulliau Thermal Solar

PAN 6 Canolfannau Cynghori a Chymorthfeydd Cynllunio