Gwneud Cais Ar-lein

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 2018 i gadw rhywfaint o wybodaeth am weithwyr ac ymgeiswyr ar systemau cyfrifiadurol. Mae’r data hyn yn bennaf at ddibenion cyflogau, gweinyddu pensiynau a rhoi gwybod yn statudol. Caiff ffurflenni cais gan ymgeiswyr aflwyddiannus eu cadw am 6 mis ac yna’u dinistrio. Mae rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff y wybodaeth hon ei rheoli i’w chael yn y Pecyn Swydd.

Cais am swydd:
Manylion Personol
Cyflogaeth bresennol/mwyaf diweddar
Cyflogaeth flaenorol
Cyflogaeth flaenorol 2
Cyflogaeth flaenorol - 3
Cyflogaeth flaenorol 4
Cyflogaeth flaenorol 5
Addysg uwchradd
Addysg uwch
Cymwysterau proffesiynol
Eich achos dros gael eich penodi
Cwestiynau atodol
Gyrru
Perthnasau
Gwybodaeth o’r Gymraeg
Geirda
Datganiad/cadarnhau manylion

Yr wyf yn datgan fod y wybodaeth a roddwyd gennyf yn gywir, a deallaf y bydd canfasio Aelodau, Swyddogion yr Awdurdod
yn fy ngwneud yn annilys i gael fy mhenodi. Yn ychwanegol yr wyf drwy hyn yn awdurdodi’r Swyddfa Cofnodion Troseddol
(CRB) i gynnal archwiliad dan Orchymyn (Eithriad) (Newidiadau) 1986 Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974.
Yr wyf yn cadarnhau fy mod wedi darllen y disgrifiad swydd ar gyfer y swydd ac yn ymgeisio’n unol â hynny

reCAPTCHA is required.

Pan fyddwch chi wedi llenwi’r ffurflen gais, a fyddech cystal â llenwi’r

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth