Pwy ydym ni

Pryd gawsom ni ein henwebu?  Enwebwyd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ym 1957. 

Beth ydym ni yma i’w gyflawni?  Nodir gorchwyl ein gwaith yn ein Dibenion Stadudol a Dyletswydd Stadudol .  Dyma grynodeb ohonynt:

  • Diogelu prydferthwch naturiol y Parc;
  • Helpu ymwelwyr i’w mwynhau a’i ddeall, a hefyd
  • Meithrin lles y trigolion.

Sut y gwelwn ddyfodol y Parc Cenedlaethol?  Mae gennym weledigaeth glir ar gyfer y Parc Cenedlaethol dros yr 20 mlynedd nesaf. Mae hyn yn gosod y cledrau am bob un o’n  dogfennau strategol.

Pwy sy’n gwneud y gwaith?  Gweinyddir y Parc gan Awdurdod Parc Cenedlaethol penodol sydd â 24 o aelodau, dros 130 o staff a’n gwirfoddolwyr

Cyfansoddiad ein Gweinyddiaeth – Mae’r ardal a weinyddir gennym yn cwmpasu rhannau o 9 Awdurdod Unedol. Ni yw’r Awdurdod Cynllunio, ond mae’r Awdurdodau Unedol yn cadw’r cyfrifoldeb am bob gorchwyl arall llywodraeth leol o fewn eu hardaloedd yn y Parc.  Lawrlwytho map o ffiniau’r Awdurdodau Lleol

Sut y byddwn yn gweithio? Cyflawnir busnes yr Awdurdod yn unol â nifer o rheolau a phrotocolau.

Cysylltu â Ni – dyma gyfeiriad ein pencadlys:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Plas y Ffynnon
Ffordd Cambrian
Aberhonddu
Powys
LD3 7HP
Ffôn: 01874 624437
Ffacs: 01874 622574
E-bost.