Pryd bydd rhaid cynnal arolwg bioamrywiaeth

Ceir rhagor o wybodaeth am gynnal arolygon ecolegol yng Canllaw Cynlluio Atodol Bioamrywiaeth a Datblygiad

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi llunio canllawiau ar gomisiynu arolwg ecolegol. Gallwch weld rhestr o arolygwyr ecolegol yng Nghyfeiriadur Aelodau y Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM).

Mae’r rhestr wirio ganlynol sy’n rhan o ganllawiau’r Awdurdod yn cynnig arweiniad o ran pryd bydd rhaid cynnal arolwg bioamrywiaeth. Dylid cynnal arolwg os yw datblygiad arfaethedig:-

Yn effeithio ar: Bosib y bydd rhaid cael arolygon rhywogaethau ar gyfer:
 • Tir glas
Presenoldeb unrhyw rywogaeth a warchodir
 • Rhandiroedd
Presenoldeb unrhyw rywogaeth a warchodir
 • Meysydd glas agored
Presenoldeb unrhyw rywogaeth a warchodir
 • Llwybrau dŵr
Llygod y dŵr, dyfrgwn, pysgod, adar
 • Llwybrau dŵr gydag is-haen garegog
Cimychiaid crafanc wen
 • Safle, adeilad neu dir a ddatblygwyd o’r blaen, yn enwedig os oes cofnod o rywogaethau a warchodir eisoes yn bodoli
Presenoldeb unrhyw rywogaeth a warchodir

 

Ar neu’n agos at: Bosib y bydd rhaid cael arolygon rhywogaethau ar gyfer:
 • Llwybrau dŵr
Llygod y dŵr, dyfrgwn, pysgod, adar
 • Pyllau dŵr/tir gwlyb
Llygod y dŵr, madfallod cribog
 • Argloddiau rheilffyrdd
Ymlusgiaid, moch daear
 • Coetiroedd
Ystlumod, moch daear, adar, pathewod
 • Gwarchodfeydd natur
Presenoldeb unrhyw rywogaeth a warchodir
 • Tir agored
Presenoldeb unrhyw rywogaeth a warchodir
 • Mwynfeydd, ogofâu, seleri
Ystlumod
 • Chwareli
Ystlumod, moch daear
 • Safle neu adeilad gyda chofnod o rywogaeth a warchodir
Presenoldeb unrhyw rywogaeth a warchodir

 

Yn cynnwys: Bosib y bydd rhaid cael arolygon rhywogaethau ar gyfer:
 • Addasu ysgubor/adeilad
Ystlumod, tylluanod gwyn
 • Addasu llofft yn y to/ail-doi
Ystlumod
 • Dymchwel adeilad
Ystlumod, tylluanod gwyn
 • Clirio prysgoed/coetir/cloddiau
Adar, moch daear, pathewod
 • Torri coed, yn cynnwys hen goed
Ystlumod, adar, pryfed saprocsylig
 • Adeiladu ffordd
Presenoldeb unrhyw rywogaeth a warchodir
 • Gwaith adfer e.e. camlas
Presenoldeb unrhyw rywogaeth a warchodir
 • Creu/gwella cynefin
Presenoldeb unrhyw rywogaeth a warchodir
 • Cynnal a chadw pont
Ystlumod
 • Tynnu llinellau coed
Ystlumod, pathewod
 • Addasu/llenwi pyllau dŵr
Madfallod cribog