Amcanion a nodau corfforaethol ar gyfer 2013-14

Thema 1: Rheoli Tirweddau’r Parc i wneud y mwyaf o gadwraeth a buddion i’r cyhoedd.

Drwy bartneriaeth effeithiol, hyrwyddo, gweithredu ymarferol a’r swyddogaeth Gynllunio:
Bydd amgylchedd hanesyddol a threftadaeth ddiwylliannol y Parc yn cael ei ddiogelu, ei ehangu a’i hybu.
Bydd tirweddau’r Parc Cenedlaethol yn elwa o brosiectau cadwraeth sy’n cael eu targedu a’u hybu ar raddfa eang.

Thema 2: Diogelu ac ehangu bioamrywiaeth
Drwy bartneriaeth effeithiol, hyrwyddo, gweithredu ymarferol a’r swyddogaeth Gynllunio:
· Bydd bioamrywiaeth yn cael ei ddiogelu a’i ehangu

Thema 3: Darparu cyfleoedd hamdden awyr agored i bawb
Drwy bartneriaeth effeithiol, hyrwyddo, gweithredu ymarferol a’r swyddogaeth Gynllunio:
· Bydd amrywiaeth o gyfleoedd mynediad a gaiff eu rheoli’n gynaliadwy ar gael ac yn cael eu hybu

Thema 4: Codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r Parc
Drwy bartneriaeth effeithiol, hyrwyddo, gweithredu ymarferol a’r swyddogaeth Gynllunio:
· Bydd ymwelwyr yn cael eu croesawu a byddwn yn mynd y tu hwnt i’w disgwyliadau
· Bydd ymdeimlad o gyfrifoldeb cyfun dros y Parc Cenedlaethol a’r Geoparc yn cael ei hybu a’i ddatblygu.

Thema 5: Adeiladu a chynnal cymunedau, trefi a phentrefi cynaliadwy
Drwy bartneriaeth effeithiol, hyrwyddo, gweithredu ymarferol a’r swyddogaeth Gynllunio:
· Bydd byw’n gynaliadwy, cadernid cymdeithasol a balchder cymunedol yn cael eu galluogi

Thema 6: Datblygu Economaidd Cynaliadwy
Drwy bartneriaeth effeithiol, hyrwyddo, gweithredu ymarferol a’r swyddogaeth Gynllunio:
· Bydd y defnydd o drafnidiaeth gynaliadwy gan ymwelwyr yn cael eu hybu a’i ehangu
· Bydd effaith economaidd gynaliadwy twristiaeth yn cael ei wella i gefnogi cadernid economaidd lleol