Mesurau Argyfwng COVID-19 i lwybr a maes parcio.

Yn dilyn penderfyniad y Prif Weinidog 23 Mawrth, i gyflwyno cyfyngiadau symud mwy llym ledled y DU, ac yn dilyn ymddygiad anghyfrifol rhai pobl y penwythnos diwethaf, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gan weithio ar y cyd â’r awdurdodau lleol a phartneriaid eraill, wedi cau’r ardaloedd hynny yn y Parc Cenedlaethol sy’n boblogaidd gydag ymwelwyr ac sy’n peri risg o drosglwyddo’r Coronafeirws.

Mae’r cau yn sichrau bod yr Awdurdod yn cydymffurfio â’r “Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws: Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) 2020”a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru wythnos hon. Mae’r ardaloedd yr effeithir arnynt wedi’u rhestru ar waelod y dudalen.

Dywedodd Julian Atkins, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: “Mae’r cyfyngiadau symud sydd bellach mewn grym yn angenrheidiol er mwyn atal lledaenu’r Coronafeirws ac mae’n hanfodol bod y cyhoedd yn gwrando ac yn gweithredu ar unwaith yn ôl y cyfarwyddiadau sydd wedi’u cyhoeddi. Er ein bod i gyd yn mwynhau mynd allan i gefn gwlad, mae lleoliadau sy’n denu pobl i ymgynnull neu ddod i gysylltiad â’i gilydd bellach yn peri risg i’n hiechyd ac mae’n bwysig ein bod yn cymryd y camau angenrheidiol i amddiffyn bywydau. Ni fu’r penderfyniad yma’n un hawdd i’w gwneud, ond mae’r cau hwn yn bwysig os ydym am chwarae ein rhan i arafu lledaeniad y feirws, a rhaid ei barchu. Bydd y Parc Cenedlaethol yma o hyd pan godir y cyfyngiadau ond am y tro mae’n rhaid i ni roi’r cau hyn ar waith. Mae llawer o bobl oedrannus yn byw yn ein Parc Cenedlaethol a gall mynediad i ysbytai a gwasanaethau’r GIG fod yn anoddach i rai. Helpwch bawb i gadw’n ddiogel. ”

Dilynwch gyfyngiadau’r Llywodraeth ac arhoswch gartref i achub bywydau a diogelu ein GIG. Dim ond o dan yr amgylchiadau eithriadol canlynol y cewch adael eich cartref:

  • Er mwyn siopa am “hanfodion”, mor anaml ag sy’n bosibl.
  • Am resymau meddygol, i ddarparu gofal, neu helpu person bregus
  • Travelling to and from work, but only if it is “absolutely necessary” Teithio i’r gwaith ac yn ôl, ond dim ond os yw’n “gwbl angenrheidiol”

Gallwch chi fynd allan i wneud ymarfer corff unwaith y dydd, ond dylai hyn fod yn agos at eich cartref. 

Dyma’r Safleoedd / Llwybrau/ a’r Tir Mynediad sydd bellach AR GAU ar draws Bannau Brycheiniog:

DIWEDDARU 27.03.2020

Ardaloedd ar gau, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Tir mynediad/llwybrau cyhoeddus ar gau drwy weithred Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020

BB-1  Bannau Canolog

Pob ardal o dir mynediad, o fewn y Bannau Canolog gan gynnwys Pen y Fan, Corn Du, Cribyn, Fan y Bîg, Waun Rydd, Allt Lwyd, Torpantau, Pant y Creigiau, Bryniau Gleision, Cefn yr Ystrad, Cefn Cil-Sanws, Garn Ddu, Cefn Car, Waun Wen, Waun Lysiog, Twyn Mwyalchod, Graig Fan Ddu, Gwaun Taf, Gwaun Perfedd, Cefn Crew, Tyle Brith, Pen Milan, Y Gyrn, Cefn Cwm Llwch, Bryn Teg, Cefn Cyff a phob llwybr troed, llwybr march a chulffordd gyfyngedig o fewn yr ardaloedd hynny. Yn ychwanegol, maes parcio Storey Arms

BB-2  Bro Y Sgydau (Pontneddfechan, Ystradfellte a Phenderyn)

Pob ardal o dir mynediad ym Mro y Sgydau a phob llwybr troed a llwybr march ar dir mynediad. Yn ychwanegol llwybr troed rhif 17 yn dechrau o Benderyn (SN94481,08918) ac yn arwain at Sgwd yr Eira, llwybr march rhif 32 yn dechrau o Graig y Ddinas (SN91569,08079), llwybr troed rhif 42 yn dechrau o bwynt i’r gogledd o faes parcio Clyn-Gwyn (SN91819,10763), llwybr troed rhif 84 yn dechrau o faes parcio Clyn-Gwyn (SN91878,10566), llwybr troed rhif 42 yn dechrau o faes parcio Cwm Porth (SN92825,12370) a llwybr troed rhif 18 yn dechrau o’r A4059 ger Pant-Garw (SN94432,09959)52506657ic

BB-3  Y Mynyddoedd Duon, Dwyrain

Pob ardal o dir mynediad gan gynnwys cilfannau parcio ar ochr y ffordd, uwchben terfyn y bryn, o fewn Y Mynyddoedd Duon gan gynnwys Penybegwn a Ffynnon y Parc ac yn ymestyn i’r de ar hyd Crib Hatterrall ac yn cynnwys Bryn Hatterrall a phob llwybr troed a llwybr march o fewn yr ardaloedd hynny

BB-4  Y Mynyddoedd Duon – Canol

Pob ardal o dir mynediad, uwchben terfyn y bryn, o fewn Y Mynyddodd Duon gan gynnwys Waun Fach, Pen y Manllwyn, Y Grib, Rhos Dirion, Twmpa, Waun Croes Hywel, Darren Lwyd, Gadair Fawr, Mynydd Llysiau, Pen Twyn Glas, Pen Allt-mawr, Pen Cerrig-calch, Pen Twyn Mawr, Pen Garreg, Crug Mawr, Blaen yr Henbant, Bryn Partrishow, Twyn Talycefn, Y Fan, Bwlch Bach, Bâl Mawr, Bâl Bach, Garn Wen ac y Gaer a phob llwybr troed, llwybr march a chulffordd gyfyngedig o fewn yr ardaloedd hynny

BB-5  Y Mynyddoedd Duon – Gorllewin

Pob ardal o dir mynediad gan gynnwys cilfannau parcio ar ochr y ffordd, uwchben terfyn y bryn, yn gyfagos at Y Mynyddoedd Duon gan gynnwys Rhos Fach and Rhos Fawr a phob llwybr troed a llwybr march o fewn yr ardaloedd hynny

BB-6  Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa

Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, uwchben terfyn y bryn, lle mae yn cysylltu gyda tir mynediad, rhwng SO23868,39549 i’r de o Gadwgan (Y Gelli) a SO32447,22753 i’r gorllewin o Ffarm Trewyn (Pandy)

BB-7  Y Mynydd Du

Pob ardal o dir mynediad gan gynnwys cilfannau parcio ar ochr y ffordd, uwchben terfyn y bryn, o fewn Y Mynydd Du a Gorllewin Y Fforest Fawr gan gynnwys Mynydd Bach Trecastell, Mynydd Myddfai, Fedw Fawr, Waun Lwyd, Garn Lâs, Twyn yr Esgair, Moel Feity, Bannau Sir Gâr, Fan Brycheiniog, Waun Haffes, Cefn Twrch, Garreg Las, Waun Fignen Felen, Carreg Goch, Dorwen ar Giedd, Llorfa, Cefn Carn Fadog, Foel Fraith, Garreg Lwyd, Feol Deg ar Bedol, Tair Carn, Mynydd Isaf, Drysgol a’r meysysdd parcio yn Llyn y Fan Fach, Cwar Herbert a Brest Cwm Llwyd a phob llwybr troed a llwybr march o fewn yr ardaloedd hynny

BB-8  Fforest Fawr Dwyreiniol a Manor Mawr

Pob ardal o dir mynediad gan gynnwys cilfannau parcio ar ochr y ffordd, uwchben terfyn y bryn, o fewn ac yn gyfagos at Ddwyrain Y Fforest Fawr a Manor Mawr gan gynnwys Fan Fawr, Rhos Dringarth, Fan Dringarth, Fan Frynich, Twyn Dylluan-ddu, Craig Cerrig Gleisiad, Fan Llia, Waun Llywarch, Ton Teg, Waun Tincer, Mynydd y Garn, Gwaun Cefn y Garreg, Cadair Fawr, Pant y Gadair, Cefn Cadlan, Garn Ddu, Cefn Sychbant a Mynydd-y-glog a phob llwybr troed a llwybr march o fewn yr ardaloedd hynny

BB-9  Mynydd Illtud

Pob ardal o dir mynediad gan gynnwys cilfannau parcio ar ochr y ffordd, uwchben terfyn y bryn, o fewn Mynydd Illtud yn cynnwys Twyn y Gaer, Allt Lom, Daudraeth Illtud a phob llwybr troed, llwybr march a chulffordd gyfyngedig o fewn yr ardaloedd hynny

BB-10 Mynydd Troed, Mynydd Llangors, Pen Tir a Chefn Moel

Pob ardal o dir mynediad gan gynnwys cilfannau parcio ar ochr y ffordd, uwchben terfyn y bryn, yn cynnwys Mynydd Troed, Mynydd Llangors, Pen Tir a Chefn Moel gan gynnwys pob llwybr troed, llwybr march a chulffordd gyfyngedig o fewn yr ardaloedd hynny

BB-11 Ysgyryd Fawr

Ysgyrryd Fawr (SO32983,17857) a phob llwybr troed o fewn yr ardal hynny ynghyd â llwybr troed rhif 182 sydd yn dechrau o hen ffordd Rhosan ar Wy yn SO32824,16375 i’w gyswllt gyda tir mynediad yn SO32730,16953

BB-12 Allt yr Esgair

Llwybrau march rhifau 8 a 10 sydd yn dechrau o SO12941,22706 yng nghilfan yr A40 yn Nhalybryn, Llansantffraed ac yn myned tuag at Allt yr Esgair

BB-13 Crug Hywel

Yr ardal o dir mynediad gan gynnwys bryngaer Crug Hywel a phob llwybr troed o fewn yr ardal hynny ynghyd â llwybr troed rhif 9 rhwng SO22408,19864 a SO22491,20321 a llwybr march rhif 5 (Cwm Cwmbeth) rhwng SO21956,20081 a SO21826,20885

BB-14 Garn Goch, Bethlehem

Garn Goch, Bethlehem (SN69130,24342) yn cynnwys y llwybr troed o fewn yr ardal hynny a’r maes parcio

BB-15 Carreg Cennen

Coedlan Carreg Cennen, y maes parcio a’r gylchdaith sydd yn cynnwys llwybrau troed rhifau 34, 35, 36, 37 a 38 rhwng SN66512,19093; SN67133,19067 (Hengrofft); SN67663,18906 a SN68862,19062 (Wern-Wgan)

BB-16 Ffordd y Bannau

Ffordd y Bannau lle mae yn croesi unrhyw rhai o’r ardaloedd uchod a’r rhan sydd yn dilyn llwybrau troed rhifau 33, 34 a 35 rhwng SN85598,15466 a SN90814,14348 rhwng Penwyllt a Blaen Nedd

Safleoedd arall sydd ar gau

BB-17 Park Gwledig Craig y Nos

BB-18 Maes parcio Keeper’s Pond (SO25480,20735) a maes parcio Foxhunter (SO26324,210750)

BB-19 Cuddfan adar Llangasty (SO12651,26224) a’r maes parcio ger Eglwys  Llangasty (SO13287,26186)

BB-20 Maes parcio Blaen Onneu (SO15712,17087) ger y B4560 a maes parcio tarren Llangatwg (SO20919,215391)

BB-21 Safle picnic ger Craig Cerrig Gleisiad oddiar yr A470 (SO97129,22174)

BB-22 Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol a’r maes parcio

BB-23 Meysydd parcio Blaen-y-glyn Uchaf and Isaf ym mlaen Glyn Collwn (Talybont ar Wysg) yn SO05645,27599 a SO06321,170444

BB-24 Yr ardal o dir gan gynnwys cilfannau parcio ar ochr y ffordd, uwchben terfyn y bryn, yn cynnwys Y Fâl a’r Deri gan gynnwys pob llwybr troed a llwybr march o fewn yr ardaloedd hynny â meysydd parcio ger Y Fâl yn y Fro (SO29228,20032) a Llwyn-du (SO28372,16184)

BB-25 Maes parcio anffurfiol ger Castell Carreg Cennen (SN67072,19020)

BB-26 Meysydd parcio coedwig Mynydd Du ym Mlaen Y Cwm (SO25297,28387) a Cadwgan (SO26720,25134)

BB-27 Meysydd parcio coedwig Taf Fechan yn “Owl’s Grove” (SO04872,16259), Pont Cwmyfedwen (SO04235,16399) a Neuadd (SO03768,16960)

BB-28 Canolfan Ymwelwyr Garwnant (SO0304,13117) gan gynnwys y maes parcio, toiledau, ardaloedd chwarae a llwybrau beicio

BB-29 Meysydd parcio ym Mro y Sgydau ynh Nghlun Gwyn (SN91868,10580), Cwm Porth (SN92844,12427), Gwaun Hepste (SN93561,12355), Pont Melin Fach (SN90792,10486) a Chraig y Ddinas (SN91095,07931)

BB-30 Maes parcio Gwarchodfa Natur Ogof Ffynnon Ddu (SN85617,15555)

BB-31 Maes parcio coedwig Glasfynydd, Pont ar Wysg (SN82003,27134)

BB-32 Maes parcio coedwig Cwm Giedd (SN79141,12772)

BB-33 Maes parcio coedwig Pen Arthur, Llangadog (SN71715,25590)

BB-34 Maes parcio Pont-ar Dâf oddiar yr A470 (SN98689,19989)