Y Parc Cenedlaethol yn Lawnsio Dwy Fenter Ieuenctid

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cyhoeddi dau gynllun wedi ei anelu at bobl ifanc 15-18 oed: Cynllun Wardeiniaid Ifanc a Phwyllgor Ieuenctid.

Mae’r Cynllun Wardeiniaid Ifanc yn rhaglen awyr agored ar gyfer pobl ifanc 15-18 oed. Bydd y cynllun yn cychwyn ym mis Medi ac yn rhedeg trwy’r flwyddyn addysgol i fis Gorffennaf. Bydd dyddiau Wardeiniaid Ifanc yn digwydd unwaith y mis ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol mewn lleoliadau amrywiol ar draws Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Bydd Wardeiniaid Ifanc yn cymryd rhan mewn gweithgareddau fel cynnal arolwg bywyd gwyllt, plannu coed, cynnal a chadw llwybrau a chymryd rhan mewn gweithgareddau hwyl.

Mae’r pwyllgor ieuenctid yn cynnig fforwm ar gyfer pobl ifanc 15-18 oed ymroddedig ac angerddol er mwyn rhannu safbwyntiau ar sut dylai’r Parc Cenedlaethol gael ei rhedeg nawr ac yn y dyfodol. Bydd y cynllun yn cael ei lansio mewn digwyddiad tri diwrnod yng Nghanolfan Addysg Awyr Agored Plas Pencelli rhwng y 10-12 o Awst. Bydd y pwyllgor ieuenctid newydd yn cael y cyfle i badl-fyrddio, cerdded ceunentydd a chyfeiriannu, gyda thrafodaethau yn y prynhawn. Bydd y pwyllgor yn cwrdd unwaith y mis i drafod amrywiaeth o faterion fel newid hinsawdd, cyfleoedd i bobl ifanc, cyflogaeth leol a llawer mwy. Bydd yn cael ei arwain gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cael ei harwain gan egwyddorion Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae staff y Parc wedi ymrwymo i fuddsoddi yn y dyfodol ac mae hyn yn cychwyn gyda’r bobl ifanc.

Dwedodd Ben Geeson-Brown, Swyddog Cymunedau Cynaliadwy, “Rydw i’n gyffrous iawn am y ddau gynllun ieuenctid ar gyfer pobl ifanc y Parc Cenedlaethol ac ardaloedd cyfagos. Bydd y Wardeiniaid Ifanc yn cynnig profiad ymarferol o weithio a rheoli’r ardal hyfryd hon, tra bydd y Pwyllgor Ieuenctid yn codi ei llais am sut mae’r Parc Cenedlaethol yn cael ei rhedeg nawr ac yn y dadfodylu i ddim aros i gychwyn ar y gwaith!”

Am fwy o wybodaeth, ewch at www.bannaubrycheiniog.org/cymunedau/newydd-fenter-ieuenctid neu gysylltu gyda Ben Geeson-Brown ar benjamin.geeson-brown@beacons-npa.gov.uk.

DIWEDD