Pobl yn gwerthfawrogi Crughywel “hardd”

Mae pedair wythnos o ymgynghori cymunedol wedi dod i ben yn ddiweddar yng Nghrughywel gyda phreswylwyr, busnesau a sefydliadau lleol yn cael dweud eu dweud ar eu hamgylchedd lleol a’u bywyd cymunedol fel rhan o broses y Cynllun Lle sy’n cael ei rhedeg gan Gyngor Tref Crughywel ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Daeth dros 170 o bobl i ddigwyddiad deuddydd yn Neuadd Clarence gyda dros 400 o ymatebion ychwanegol yn cael eu derbyn trwy gardiau post, llythyrau, e-byst ac arolwg cymunedol.

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Tref Crughywel y Cynghorydd Paul Evans wrth sôn am yr ymgynghoriad diweddar, “O anfon taflenni i dros 1200 o gartrefi a busnesau, hyd at ein sesiynau wyneb yn wyneb yn Neuadd Clarence i’n holiadur cymunedol, rydym wir eisiau estyn allan i bob rhan o’r gymuned, fel eu bod yn teimlo eu bod wedi’u cynnwys yn y sgwrs am eu tref. Rydym bellach yn darllen trwy sylwadau pawb a byddwn yn dod yn ôl yn fuan gyda’r hyn y mae pobl wedi’i ddweud wrthym ac yn nodi rhai blaenoriaethau ar gyfer gweithredu. Er bod pobl yn gweld Crughywel fel lle “hardd”, mae darllen cynnar yn codi heriau o ran traffig, tai fforddiadwy, pobl ifanc a’u hanghenion, cyfleusterau cymunedol a sut y gallwn chwarae ein rhan wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Diolch i bawb a lenwodd gerdyn post neu holiadur neu a gymerodd yr amser i’n gweld yn Neuadd Clarence.  Rydym yn gwerthfawrogi cyfraniad pawb!”

Bydd adroddiad llawn o ymgynghori yn cael ei rannu ar draws y gymuned yn fuan gan y Cyngor Tref ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gyda’u hymgynghorydd Adfywio Cynllun Lleoedd Chris Jones yn dechrau llunio rhai cynigion ar gyfer ymgynghori pellach yn y Flwyddyn Newydd.

Dywedodd Helen Lucocq, Rheolwr Strategaeth a Pholisi Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, wrth sôn am y Cynllun Lle a sylwadau a gynhyrchwyd drwy’r ymgynghoriad, “Mae’n wych gweld bod pobl wir yn poeni am dref fel Crughywel, gan edrych ar yr amgylchedd yn ogystal â chyfleusterau bob dydd sydd eu hangen arnynt fel preswylydd, busnes, sefydliad lleol ac ymwelydd.  Mae Awdurdod y Parc yn ystyried Cynlluniau Cynefin fel ffordd o ysgogi trafodaeth ar sut y gall agendâu lleol fwydo i reolaeth ehangach ardal y Parc.  Mae hwn yn ddechrau gwych, ac rydym yn edrych ymlaen at weld cynigion yn dod allan o’r broses.”

Os ydych chi am ddarganfod mwy am Gynllun Lle Crughywel, ewch  i www.crickhowellplaceplan.org i gael rhagor o wybodaeth.  Os oes gennych ddiddordeb ac yn dymuno cael y wybodaeth ddiweddaraf am y project, gyda dyddiadau allweddol a’r newyddion diweddaraf, cofrestrwch i’n rhestr bostio drwy gofrestru diddordeb gyda chris@chrisjones.studio 

DIWEDD